Директива 2006/21/ЄС про управління відходами видобувних галузей

Повна назва

Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC

Директива 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про управління відходами видобувних галузей та внесення змін до Директиви 2004/35/ЄС

http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj

Коротка назва

Extractive Waste Directive

Директива про відходи видобувних галузей

15.03.2006

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Директива визначає заходи, процедури та настанови для попередження та зменшення будь-якого негативного впливу на довкілля та здоров’я людей, через управління відходами видобувної промисловості.

Опис (Резюме)

Сфера застосування Директиви охоплює управління відходами, що утворюються в результаті розвідування, видобування, оброблення і зберігання мінеральних ресурсів та розроблення кар’єрів. Держави-члени повинні забезпечити, щоб управління відходами видобування здійснювалося без загрози для здоров’я людей та довкілля. Необхідні заходи охоплюють управління будь-яким об’єктом розміщення відходів не лише під час його проєктування, відкриття та експлуатації, але також після його закриття, та включають заходи з попередження значних аварій, пов’язаних із таким об’єктом, і обмеження їх наслідків для довкілля та здоров’я людей.

Директива забороняє експлуатацію об’єктів розміщення відходів без дозволу. Дозвіл видається компетентним органом держави, в якому зазначається категорія об’єкта розміщення відходів. Оператор подає заявку, яка серед іншого повинна містити план управління відходами, фінансові гарантії виконання зобовʼязань оператором (наприклад, у вигляді грошового депозиту, зокрема через спонсоровані промисловістю взаємні гарантійні фонди). Громадськість повинна бути поінформована на початкових стадіях процедури надання дозволу про подані заявки на одержання дозволу чи оновлення умов дозволу, а також мати право висловити свої зауваження і думки компетентному органу держави перед тим, як він ухвалить остаточне рішення щодо надання дозволу.

План управління відходами складає оператор. Він затверджується компетентним органом держави, останній також здійснює моніторинг його виконання. План переглядається кожні п’ять років, у випадку суттєвих змін в експлуатації об’єкта розміщення відходів або розміщених відходах за необхідності може змінюватися, про що повідомляється компетентний орган. Окрім того, оператори об’єктів розміщення відходів категорії А перед початком експлуатації повинні розробити політику запобігання значним аваріям для управління відходами видобування та ввести в дію систему управління, а також внутрішній план дій в аварійних ситуаціях. Компетентний орган держави складає зовнішній план дій в аварійних ситуаціях, що конкретизує заходи, яких необхідно вжити поза межами ділянки у випадку аварії. Держава забезпечує заінтересованій громадськості завчасну та дієву участь у підготовці чи перегляді зовнішнього плану дій в аварійних ситуаціях.

Директива визначає процедуру закриття об’єктів та дії, які повинні бути вжиті після закриття об’єктів розміщення відходів. Об’єкт розміщення відходів може бути остаточно закритим лише після того, як компетентний орган держави здійснив заключну інспекційну перевірку ділянки, оцінив усі звіти, представлені оператором, засвідчив, що земля, порушена об’єктом розміщення відходів, була рекультивована, та повідомив оператора про своє схвальне рішення щодо закриття.

Перед початком операцій з розміщення, надалі періодично, а також після закриття, компетентний орган проводить інспекційні перевірки кожного об’єкта розміщення відходів. Кожні три роки держави-члени надсилають Європейській Комісії звіт про імплементацію Директиви, а щорічно – інформацію про повідомлені операторами події (зокрема, події, що ймовірно можуть вплинути на стабільність об’єкта розміщення відходів, будь-які суттєві негативні екологічні впливи).

Додатки

Директива містить низку додатків, які визначають:

– аспекти, які повинна охоплювати політика запобігання значним аваріям, та інформацію, що має бути повідомлена заінтересованій громадськості;

– характеристику відходів, зокрема опис очікуваних фізичних та хімічних характеристик відходів, які будуть розміщені на короткий і довгий строк; класифікацію відходів; опис хімічних речовин, що будуть використовуватися під час оброблення мінеральних ресурсів, та їх стабільність; опис методу складування; систему транспортування відходів;

– критерії віднесення об’єкту розміщення відходів до категорії А.

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2020/248 від 21 лютого 2020 року, що встановлює технічні керівні принципи для проведення інспекцій відповідно до статті 17 Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради (оприлюднено під номером C(2020) 889)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/248/oj 

Рішення Комісії від 30 квітня 2009 року, що доповнює технічні вимоги до характеристики відходів, викладені в Директиві 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради про управління відходами видобувних галузей (оприлюднено під номером C(2009) 3013) (2009/360/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/360/oj

Рішення Комісії від 30 квітня 2009 року про доповнення визначення інертних відходів на виконання статті 22(1)(f) Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради про управління відходами видобувних галузей (оприлюднено під номером C(2009) 3012) (2009/359/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/359/oj

Рішення Комісії від 29 квітня 2009 року про гармонізацію, регулярну передачу інформації та опитувальника, зазначених у статтях 22(1)(а) та 18 Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради про управління відходами видобувних галузей (оприлюднено під номером C(2009) 3011) (2009/358/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/358/oj 

Рішення Комісії від 20 квітня 2009 року про визначення критеріїв для класифікації обʼєктів розміщення відходів відповідно до Додатку III Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради про управління відходами видобувних галузей (оприлюднено під номером C(2009) 2856) (2009/337/ЄC)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/337/oj

Рішення Комісії від 20 квітня 2009 року про технічні керівні принципи щодо створення фінансової гарантії відповідно до Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради про управління відходами видобувних галузей (оприлюднено під номером C(2009) 2798) (2009/335/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2009/335/oj

 

Керівні документи

Study supporting the development of general guidance on the implementation of the Extractive Waste Directive

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f161749-5192-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-244218238

Guidelines for Mine Closure Activities and Calculation and Periodic Adjustment of Financial Guarantees

https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=Guidelines+for+Mine+Closure+Activities+and+Calculation+and+Periodic+Adjustment+of+Financial+Guarantees&facet.collection=EULex%2CEUPub%2CEUDir%2CEUWebPage%2CEUSummariesOfLegislation&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries. 2018

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/9886476f-2da7-4726-ad66-2db616f68b06/details?download=true

EN 15875:2011 Characterization of waste – Static test for determination of acid potential and neutralisation potential of sulfidic waste

https://www.en-standard.eu/une-en-15875-2012-characterization-of-waste-static-test-for-determination-of-acid-potential-and-neutralisation-potential-of-sulfidic-waste/?gclid=CjwKCAjwhdWkBhBZEiwA1ibLmEePjmQTWM1Tcd0rijNBHXlc8EMavDZ8dGE8H6aajcMDvsnz2whkHxoC8PIQAvD_BwE

CEN/TR 16363:2012 Characterization of waste – Kinetic testing for assessing acid generation potential of sulfidic waste from extractive industries

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/53f10fb7-2eea-4cf6-ab88-acff9b33342c/cen-tr-16363-2012

CEN/TR 16376:2012 Characterization of waste – Overall guidance document for characterization of waste from extractive industries

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9360a5ef-870e-49ac-9d8a-2ad32845d4a1/sist-tp-cen-tr-16376-2013

CEN/TS 16229:2011 Characterization of waste – Sampling and analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings ponds

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/bf4d4210-f116-4b61-a321-f606facc5c9e/cen-ts-16229-2011

CEN/TR 16365:2012 Characterization of waste – Sampling of waste from extractive industries

https://www.en-standard.eu/pd-cen-tr-16365-2012-characterization-of-waste-sampling-of-waste-from-extractive-industries/

Guidelines on Financial Guarantees and Inspections for Mining Waste Facilities. Final Report 2007/S 49-059670

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/6e295ed7-d283-4ad2-80a6-7c6bef5c3b1a/details?download=true

 

Корисні посилання

Інформація станом на 24.06.2023