Директива 2008/98/ЄС про відходи

Повна назва

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives

Директива 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких директив

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

Коротка назва

Waste Framework Directive

Рамкова директива про відходи

19.11.2008

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Директива встановлює правові рамки поводження з відходами, визначає інструменти, спрямовані на захист довкілля та здоровʼя людей шляхом запобігання та зменшення утворення відходів, зменшення негативних наслідків від утворення відходів та поводження з ними, зменшення тиску на ресурси та підвищення ефективності їхнього використання.

Опис (Резюме)

Директива запроваджує ієрархію управління відходами у порядку пріоритетності – головним пріоритетом є запобігання утворенню відходів, а наступними є підготовка відходів до повторного використання, рециклінг відходів, інші види відновлення відходів (наприклад відновлення енергії) та видалення відходів. Задля стимулювання застосування ієрархії управління відходами держави-члени повинні використовувати економічні інструменти. Приклади таких інструментів перелічені у Додатку IVa, зокрема податкові стимули, тарифи та обмеження на захоронення і спалювання відходів, схеми розширеної відповідальності виробника, повернення депозитних внесків та інші.

Директива базується на низці принципів поводження з відходами, серед яких розширена відповідальність виробника. Держави-члени повноважні ухвалювати законодавчі та незаконодавчі інструменти. Останні можуть включати приймання повернених продуктів і відходів, подальше управління цими відходами та фінансову відповідальність, обов’язок оприлюднювати інформацію про придатність продукту для повторного використання та рециклінгу тощо. Одним із інструментів є запровадження схем розширеної відповідальності виробників, які покладають на виробників відповідальність за вплив на довкілля їхніх продуктів протягом усього життєвого циклу, включаючи фінансування витрат на збір, обробку та видалення. Запровадження такого інструменту належить до повноважень держави-члена, у той же час Директива встановлює загальні мінімальні вимоги щодо визначення змісту та порядку впровадження цих схем.

Директива встановлює цільові показники, які держави повинні досягнути в частині повторного використання та рециклінгу відходів, зокрема:

– до 2020 року підготовка до повторного використання та переробка побутових відходів (зокрема паперу, металу, пластику, скла) збільшена щонайменше до 50% за вагою;

– до 2020 року підготовка до повторного використання, переробка та інша рекуперація матеріалів, включаючи операції зворотного засипання з використанням відходів для заміни інших матеріалів, нешкідливих будівельних відходів і відходів під час знесення збільшена щонайменше до 70% за вагою;

– до 2025 року підготовка до повторного використання та переробка міських відходів збільшена щонайменше до 55%, 60% та 65% за вагою відповідно в 2025, 2030 та 2035 роках. Директива допускає відкладення кінцевих термінів досягнення державами-членами цих цільових показників на строк до п’яти років, за чітко визначених умов, зокрема подання плану імплементації, який охоплюватиме усі питання, передбачені Додатком IVb.

Директива встановлює загальні правила розрахунку ступеня досягнення державами цільових показників, які конкретизовані в імплементаційних рішеннях Європейської Комісії.

Директива визначає правила розмежування відходів та побічних продуктів, встановлює критерії припинення статусу відходів, коли певні відходи перестають бути відходами та стають продуктом або вторинною сировиною. Директива містить спеціальні положення щодо поводження з небезпечними відходами, включаючи суворіші правила контролю за збором, транспортуванням і обробкою небезпечних відходів, передбачає додаткові зобов’язання щодо маркування, ведення обліку, моніторингу таких відходів. Директива встановлює заборони щодо змішування небезпечних відходів з іншими категоріями небезпечних відходів чи безпечними відходами. 

Підприємства, що мають намір здійснювати оброблення відходів, повинні отримати дозвіл від компетентного органу держави. Дозволи можуть видаватися на визначений період і поновлюватися. Дозвіл може бути оформлений як складова єдиного дозволу. Директива визначає випадки та умови звільнення від одержання дозволу. Компетентний орган держави веде реєстр, в якому серед іншого обліковуються підприємства, звільнені від отримання дозволу.

Держави-члени зобов’язані розробити один або більше планів управління відходами, а також програми запобігання утворенню відходів. Такі програми повинні бути інтегровані або у плани управління відходами, або в інші програми екологічної політики, або ж функціонувати як окремі програми. Плани та програми оцінюються принаймні кожні шість років та переглядаються за необхідності. Широкій громадськості має гарануватися участь у їх розробленні. Директива також визначає правила щодо проведення інспекційних перевірок, щорічного звітування державами Європейській Комісії про імплементацію Директиви.

Директива передбачила створення Переліку відходів, який формується та переглядається імплементаційними рішеннями Європейської Комісії.

Додатки

Директива містить низку додатків, які зокрема визначають:

– види операцій з видалення відходів (Додаток I);

– види операцій з відновлення відходів (Додаток II);

– властивості відходів, що роблять їх небезпечними (Додаток III);

– приклади заходів із запобігання утворенню відходів, включаючи рамкові заходи, заходи на етапах проєктування, виробництва та розповсюдження, споживання та використання відходів (Додаток IV);

– приклади економічних інструментів та інших заходів, що стимулюють застосування ієрархії управління відходами (Додаток IVa);

– вимоги щодо змісту плану імплементації.

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2021/19 від 18 грудня 2020 року, що встановлює загальну методологію та формат звітності про повторне використання відповідно до Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради (оприлюднено під номером C(2020) 8976)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/19/oj

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2019/2000 від 28 листопада 2019 року, що встановлює формат для звітності про харчові відходи та подання звіту про перевірку якості відповідно до Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради (оприлюднено під номером C(2019) 8577)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2000/oj

Делеговане рішення Комісії (ЄС) 2019/1597 від 3 травня 2019 року, що доповнює Директиву 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо загальної методології та мінімальних вимог до якості для уніфікованого вимірювання рівнів харчових відходів

http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2019/1004 від 7 червня 2019 року, що встановлює правила розрахунку, верифікації та звітності щодо даних про відходи відповідно до Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради та скасовує Імплементаційне рішення Комісії C(2012) 2384 (оприлюднено під номером C(2019) 4114)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj

Імплементаційне рішення Комісії від 6 грудня 2013 року, що встановлює формат повідомлення інформації про ухвалення та істотний перегляд планів управління відходами та програм запобігання утворенню відходів (оприлюднено під номером C(2013)8641) (2013/727/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/727/oj

Регламент Комісії (ЄС) № 715/2013 від 25 липня 2013 року, що встановлює критерії, які визначають, коли мідний брухт перестає бути відходами відповідно до Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/715/oj

Регламент Комісії (ЄС) № 1179/2012 від 10 грудня 2012 року, що встановлює критерії, які визначають, коли склобій перестає бути відходами відповідно до Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради

http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1179/oj

Рішення Комісії від 18 листопада 2011 року, що встановлює правила та методи розрахунку для перевірки відповідності цілям, встановленим у статті 11(2) Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради (оприлюднено під номером C(2011)8165) (2011/753/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2011/753/oj

Регламент Ради (ЄС) № 333/2011 від 31 березня 2011 року, що встановлює критерії, які визначають, коли певні види металобрухту перестають бути відходами відповідно до Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/333/oj

Рішення Комісії від 3 травня 2000 року, що замінює Рішення 94/3/ЄС про встановлення переліку відходів відповідно до статті 1(а) Директиви Ради 75/442/ЄЕС про відходи та Рішення Ради 94/904/ЄС про встановлення переліку небезпечних відходів відповідно до статті 1(4) Директиви Ради 91/689/ЄЕС про небезпечні відходи (оприлюднено під номером C(2000)1147) (2000/532/ЄС)

http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

 

Керівні документи

Guidance document on the Waste Framework Directive – to help national authorities and other stakeholders to implement the Directive correctly

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/abcf1400-97f4-4204-b028-2013bed1bf7b/details

Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC

Preparing a Waste Management Plan. A methodological guidance note. European Commission

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/1ffcc4ff-ce68-4c0b-b51f-7ee9ab46d9ec/details?download=true%3Fdownload%3Dtrue 

Preparing a Waste Prevention Programme Guidance document. European Commission

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/dad8f274-4e94-487f-848b-b71c25d30e80/details?download=true%3Fdownload%3Dtrue 

Guidelines on the preparation of food waste prevention programmes. European Commission

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/f8d32f5e-966d-4385-a7a1-7dc41e9d3c1f/details?download=true%3Fdownload%3Dtrue 

Guidance on municipal waste data collection. European Commission

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351758/Guidance+on+municipal+waste/3106067c-6ad6-4208-bbed-49c08f7c47f2

Commission Notice Separate Collection of Household Hazardous Waste 2020/C 375/01

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29

Guidance document on permitting and inspecting waste management operations. European Commission

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/5ebfc121-540e-4b82-88d7-0091631f8bad/details

Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of Municipal Solid Waste according to Annex II of Directive 2008/98/EC on waste

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/2f20684e-df1c-4ae2-9fcf-73d7249c4986/details

Non-paper submitted to the Council Working Group, explaining the origin and purpose of the proposed energy efficiency threshold for classification of municipal incinerators

https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/79f6b453-77a8-4f23-bdb6-9db95b36bfbe/details 

End-of-Waste Criteria. Final Report

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238 

Корисні посилання

Інформація станом на 22.06.2023