Директива (ЄС) 2015/2193 про обмеження викидів певних забруднюючих речовин у атмосферне повітря від середніх спалювальних установок

Повна назва

Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants

Директива (ЄС) 2015/2193 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 року про обмеження викидів певних забруднюючих речовин у атмосферне повітря від середніх спалювальних установок

http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj

Коротка назва

Medium Combustion Plant Directive (MCPD)

Директива про середні спалювальні установки

25.11.2015

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Загальна мета директиви – зменшення викидів у повітря та потенційних ризиків для здоров’я населення та довкілля, пов’язаних з викидами від середніх спалювальних установок. Директива також встановлює вимоги до моніторингу викидів монооксиду вуглецю.

Опис (Резюме)

Сфера дії директиви охоплює спалювальні установки, номінальне теплоспоживання яких становить чи перевищує 1 МВт, але не більше 50 МВт (так звані «середні спалювальні установки»), незалежно від типу палива, яке вони використовують. Окрім того, за певних умов під дію директиви підпадають «комплекси», утворені з двох чи більше середніх спалювальних установок. Директива містить широкий перелік установок, на які не поширюється її дія (зокрема, установки, які підпадають під дію Директив 2010/75/ЄС та 97/68/ЄС).

Нові середні спалювальні установки повинні експлуатуватись виключно на підставі дозволу або реєстрації. Діючі середні спалювальні установки також мають поступово отримати дозвіл або бути зареєстрованими (понад 5 МВт до 1 січня 2024 року, а 5 МВт чи більше до 1 січня 2029 року). Диреткива містить окремі вимоги до процедури видачі дозволів (реєстрації) таких устновок.

Директива встановлює гранично допустимі викиди для окремих забруднюючих речовин (з перехідним періодом для діючих установок в залежності від потужності,  а також можливість винятків для таких діючих установок). Такі гранично допустимі викиди встановлені для діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу в залежності від типу спалювальної установки.

Положеннями директиви також передбачено обовʼязковий періодичний моніторинг викидів (включаючи монооксид вуглецю) операторами таких установок та проведення перевірок державними органами. Окрім того, державні органи повинні вести реєстр таких установок з відповідною інформацією про них, відкритий для громадськості.

Додатки

Директива містить три додатки. Додаток І включає вимоги до інформації, яку має подати оператор для отримання дозволу (реєстрації). Ця інформація вноситься до реєстру середніх спалювальних установок. Додаток ІІ визначає гранично допустимі викиди діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу для діючих та нових спалювальних установок в залежності від їх типу та потужності. Додаток ІІІ містить вимоги до моніторингу викидів операторами та контролю з боку державних органів.

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2019/1713 від 9 жовтня 2019 року про форму інформації, яка має надаватись державами-членами для цілей звітування про імплементацію Директиви (ЄС) 2015/2193 Європейського Парламенту та Ради (повідомлено згідно з документом С(2019) 7133).

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1713/oj

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про Директиву про середні спалювальні установки:

https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/medium-combustion-plant-directive_en 

Інформація станом на 05.07.2023