Директива (ЄС) 2016/2284 про скорочення національних викидів певних забруднювачів атмосферного повітря

Повна назва

Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC

Директива (ЄС) 2016/2284 Європейського Парламенту та Ради від 14 грудня 2016 року про скорочення національних викидів певних забруднювачів атмосферного повітря, внесення змін до Директиви 2003/35/ЄС та скасування Директиви 2001/81/ЄС

http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj

14.12.2016

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Метою директиви є скорочення викидів для антропогенних атмосферних викидів діоксиду сірки (SO2) держав-членів. оксидів азоту (NOx), неметанових летких органічних сполук (NMVOC), аміаку (NH3) і дрібних твердих часток (PM2,5) через розробку та впровадження національних програм контролю забруднення повітря. 

Директива сприятиме досягненню цілей щодо якості повітря, встановлених законодавством ЄС, та прогресу у досягненні довгострокової мети ЄС щодо досягнення рівнів якості повітря відповідно до рекомендацій щодо якості повітря, опублікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я; цілей ЄС щодо біорізноманіття та екосистем відповідно до 7-ї Програми дій з навколишнього середовища; посилення синергії між політикою ЄС щодо якості повітря та іншими відповідними політиками ЄС, зокрема кліматичною та енергетичною політикою.

Опис (Резюме)

Директива охоплює 5 забруднювачів повітря: діоксид сірки; оксиди азоту; неметанові леткі органічні сполуки; аміак; дрібні тверді частинки.

Директива встановлює зобов’язання щодо скорочення викидів на забруднюючу речовину для кожної країни ЄС, які мають бути досягнуті до 2020 та 2030 років. Зобов’язання щодо скорочення викидів для кожного забруднювача, які застосовуватимуться щороку з 2020 по 2029 рік, є такими ж, як і ті, які країни ЄС уже взяли на себе в рамках переглянутого Гетеборзького протоколу.

Починаючи з 2030 року буде погоджено нові більш суворі скорочення.

Індикативні рівні викидів на 2025 рік будуть визначені для кожної країни ЄС. Вони будуть розраховані на основі лінійної траєкторії скорочення, тобто викиди скорочуються на постійний відсоток щороку до зобов’язань щодо скорочення викидів до 2030 року.Країни ЄС можуть, однак, слідувати нелінійній траєкторії, якщо це ефективніше. Якщо країни ЄС відхиляються від запланованої траєкторії, вони повинні вказати причини та пояснити дії, які вони мають намір вжити, щоб повернутися на правильний шлях.

Директива допускає певну гнучкість щодо дотримання зобов’язань щодо скорочення викидів за певних обставин, наприклад, кадастри викидів можуть бути скориговані відповідно до певних умов з метою врахування прогресу в наукових знаннях; у разі надзвичайно холодної зими або надзвичайно сухого літа відповідна країна може відповідати вимогам директиви, усереднюючи річні викиди з викидами попереднього та наступних років.

Директива вимагає створення національних програм контролю забруднення повітря з 1 квітня 2019 року. Країни ЄС повинні оновлювати свої програми принаймні кожні 4 роки та розглядати заходи, застосовні до всіх відповідних секторів для обмеження викидів, зокрема сільське господарство, енергетика, промисловість, автомобільний транспорт, тощо. 

Директива вимагає від Європейської Комісії створити Європейський форум чистого повітря для обміну досвідом і передовою практикою, зокрема щодо скорочення викидів від домашнього опалення та автомобільного транспорту, що може інформувати та посилювати національні програми контролю забруднення повітря та їх впровадження.

Додатки

Директива містить 6 додатків. Додаток І включає вимоги до щорічної звітності про викиди. Додаток ІІ містить національні зобов’язання щодо скорочення викидів. Додаток ІІІ визначає зміст національних програм контролю за забрудненням повітря. Додаток IV описує методологію підготовки та оновлення національного кадастру викидів та прогнозів, інформаційних звітів та інвентаризації викидів. Додаток V пропонує необов’язкові показники для моніторингу впливів забруднення повітря, зазначених у статті 9. Додаток VI містить кореляційну таблицю статей з Директивою 2001/81/ЄС. Директива також містить декларацію Європейської Комісії щодо перегляду викидів метану. 

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2018/1522 від 11 жовтня 2018 року, що встановлює загальний формат для національних програм контролю забруднення повітря відповідно до Директиви (ЄС) 2016/2284 Європейського Парламенту та Ради про скорочення національних викидів певних забруднювачів атмосферного повітря

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1522&qid=1683101566903 

Керівні документи

Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019XC0301%2801%29 

Commission Notice on ecosystem monitoring under Article 9 and Annex V of Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.092.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2019%3A092%3ATOC 

Корисні посилання

Звіт Європейської Комісії про прогрес, досягнутий в імплементації Директиви (ЄС) 2016/2284 про скорочення національних викидів певних забруднювачів атмосферного повітря

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593765728744&uri=CELEX:52020DC0266 

Інформація станом на 03.05.2023