Директива (ЄС) 2020/2184 про якість води, призначеної для споживання людиною

Повна назва

Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast)

Директива (ЄС) 2020/2184 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2020 року про якість води, призначеної для споживання людиною (нова редакція)

http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj

Коротка назва

Drinking Water Directive

Директива про питну воду

16.12.2020

Дата прийняття

Директива

Тип документа

Мета

Основною метою директиви є захист здоровʼя населення від негативного впливу забруднення питної води та покращення доступу до питної води.

Опис (Резюме)

Директива прийнята на заміну її попередній редакції (Директиві 98/83/ЄС). Хоча поширена її назва використовує термін «питна вода»,  директива використовує термін «вода, призначена для споживання людиною», що включає як воду, призначену для безпосереднього споживання (пиття, приготування їжі) незалежно від її походження, так і воду, що використовується у харчовій промисловості для виробництва, переробки, зберігання,  чи маркетингу харчової продукції. 

Питна вода повинна відповідати бактеріологічним та хімічним показникам, передбаченим директивою (мінімальним стандартам якості питної води).  Держави мають забезпечити використання так званого ризик-орієнтованого підходу до процесів постачання, обробки,  та розподілу питної води, який охоплює весь ланцюг постачання води (від водозбору до кінцевої точки постачання), проведення оцінки ризиків та управління ризиками на ділянках, де здійснюється водозабір, систем водопостачання та розподілу. Окрім того, директива встановлює вимоги до матеріалів, які контактують з питною водою. Держави мають забезпечити моніторинг якості питної води, що постачається споживачам у відповідності до вимог директиви. 

Держави повинні намагатись забезпечити доступ до питної води для кожної людини. 

Директива також вимагає створення інформаційних систем щодо її впровадження та інформування громадськості. 

Додатки

Директива містить сім додатків. Додаток І включає мікробіологічні та хімічні показники якості питної води, а також для моніторингу її якості. Додаток ІІ визначає вимоги до моніторингу (загальні та технічні), оцінки та управління ризиками. Додаток ІІІ містить вимоги щодо методик, які необхідно застосовувати для моніторингу та контролю якості. Додаток IV встановлює вимоги до інформування громадськості. Додаток V містить принципи, на основі яких Європейська Комісія має визначити вимоги до матеріалів, які контактують з питною водою. Додатки VI-VII мають юридично-технічний характер. 

Основні імплементаційні акти

Імплементуюче рішення Комісії (ЄС) 2022/679 від 19 січня 2022 року про встановлення контрольного переліку речовин та сполук, що є важливими для води, призначеної для споживання людиною, як це передбачено Директивою (ЄС) 2020/2184 Європейського Парламенту та Ради (повідомлена документом С(2022) 142)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0679&qid=1685364773753 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про Директиву про питну воду:

https://environment.ec.europa.eu/topics/water/drinking-water_en 

Інформація станом на 29.05.2023

Пов'язані документи