Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей

Повна назва

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (consolidated text)

Регламент (ЄС) No 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей, внесення змін до та скасування Директив 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС та про внесення змін до Регламенту (ЄС) No1907/2006 (консолідована версія)

http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272

Коротка назва

CLP Regulation

Регламент CLP

16.12.2008

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Мета цього регламенту визначена у статті 1: забезпечити високий рівень захисту здоров’я людини та довкілля, а також вільний рух небезпечних речовин, сумішей і виробів.

Опис (Резюме)

Регламент CLP доповнює механізми регламенту REACH. Цей регламент запроваджує єдині вимоги до класифікації, маркування та пакування хімічних речовин та сумішей (звідси й назва: classification, labelling and packaging (CLP)) у відповідності до всесвітньої гармонізованої системи ООН (GHS). Ці вимоги спрямовані на компанії, які розміщують такі речовини на ринку (зокрема внесення відповідної інформації про класифікацію та маркування до реєстру Європейського агентства хімічних речовин).

Мета регламенту досягається шляхом:

(a) гармонізації критеріїв класифікації речовин і сумішей, а також правил маркування та пакування небезпечних речовин і сумішей;

(b) встановлення зобов’язання для:

(i) виробників, імпортерів та подальших користувачів класифікувати введені в обіг речовини та суміші;

(ii) постачальників маркувати й пакувати введені в обіг речовини та суміші;

(iii) виробників, зокрема виробників виробів, та імпортерів класифікувати такі речовини, які не введені в обіг та підлягають реєстрації чи повідомленню згідно з Регламентом (ЄС) № 1907/2006;

(c) закріплення зобов’язання для виробників та імпортерів речовин повідомляти Агентство про такі класифікації та елементи етикетки, якщо їх не було надано Агентству у складі реєстраційних документів згідно з Регламентом (ЄС) № 1907/2006;

(d) встановлення на рівні Співтовариства переліку речовин з їх гармонізованими класифікаціями та елементами маркування;

(e) запровадження реєстру класифікації і маркування речовин, який об’єднує всі повідомлення, подання та гармонізовані класифікації та елементи маркування, згадані в пунктах (с) та (d).

Регламент містить багато технічних норм, його повний текст займає понад 1,5 тис. сторінок.

Додатки

Регламент містить вісім додатків, більшість з яких є технічними (містять технічну інформацію щодо хімічних речовин, їх класифікації тощо). Додаток І визначає критерії для класифікації та маркування небезпечних речовин. Додаток ІІ – спеціальні вимоги до маркування та пакування окремих речовин та сумішей. Додаток ІІІ – перелік тверджень (формулювань) про небезпечність, додаткової інформації про небезпеку та додаткові елементи для маркування. Додаток IV містить перелік запобіжних тверджень (формулювань). Додаток V встановлює зображення (піктограми) для позначення небезпечності. Додаток VІ містить гармонізовану класифікацію та вимоги до маркування певних небезпечних речовин (він постійно оновлюється для врахування технічного прогресу). Додаток VII має техніко-юридичний характер для позначення відповідності класифікації за регламентом та за Директивою 67/548/ЄЕС. Додаток VIII – гармонізовану інформацію, яку мають подавати імпортери/користувачі певних хімічних речовин (сумішей) державним органам, на які покладено функції з реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя та попередження їх.

Основні імплементаційні акти

Європейською Комісією було прийнято низку делегованих рішень (регламентів) для оновлення положень цього регламенту з метою врахування технічного та наукового прогресу, зокрема до Додатку VІ регламенту. Ці зміни відображені у консолідованій версії тексту регламенту.

Регламент Комісії (ЄС) № 440/2010 від 21 травня 2010 року про розмір плати, що стягується Європейським агентством хімічних речовин згідно з Регламентом (ЄС) №1272

http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440 

Керівні документи

Усі керівні документи доступні на спеціальній сторінці Європейського агентства хімічних речовин:

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про CLP:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/classification-and-labelling-clpghs_en  

Сторінка Європейського агентства  хімічних речовин про CLP:

https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp

Реєстр класифікації та маркування хімічних речовин

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

Інформація станом на 13.07.2023