Регламент (ЄС) № 2018/842 про обовʼязкове щорічне скорочення викидів парникових газів державами-членами з 2021 по 2030 роки, що сприяє кліматичним діям для виконання зобовʼязань за Паризькою угодою

Повна назва

Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013

Регламент (ЄС) № 2018/842 Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 2018 року про обовʼязкове щорічне скорочення викидів парникових газів державами-членами з 2021 по 2030 роки, що сприяє кліматичним діям для виконання зобовʼязань за Паризькою угодою та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 525/2013 

https://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj

Коротка назва

Effort Sharing Regulation / ESR

Регламент про розподіл зусиль / РРЗ

30.05.2018

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Регламент встановлює зобовʼязання держав-членів ЄС щодо їхніх мінімальних внесків у певних секторах для досягнення цілі ЄС зі скорочення викидів парникових газів на 40% до 2030 року нижче рівня 2005 року (так звані національні цілі), а також правила розподілу щорічних викидів та вимірювання досягнутого прогресу державами.

Опис (Резюме)

Регламент охоплює викиди парникових газів із секторів Міжнародної групи експертів з питань зміни клімату (енергетика, промислові процеси і використання продуктів, сільське господарство, відходи). Регламент не поширюється на викиди від діяльності, передбаченої Додатком I Директиви про СТВ ЄС (крім морського транспорту та тих видів діяльності, які включені лише для цілей моніторингу, звітності та верифікації), а також на викиди та поглинання сектором землекористування, змін землекористування та лісового господарства, які охоплюються Регламентом 2018/841. Фактично Регламент ESR охоплює викиди парникових газів у таких секторах, як: внутрішній транспорт (за винятком авіації), будівництво, сільське господарство, мала промисловість і відходи.

Регламент встановлює:

– цільові показники скорочення викидів державами-членами до 2030 року. Показники встановлюються у процентному співвідношенні до викидів парникових газів щодо 2005 року у Додатку I до Регламенту і варіюються залежно від держави-члена ЄС від 10% до 50%;

– щорічні рівні викидів (річні ліміти викидів) на період з 2021 по 2030 роки. Європейська Комісія ухвалює імплементаційні акти, що встановлюють щорічні розподіли викидів для кожної держави-члена на період з 2021 по 2030 роки в тоннах СО2-еквіваленту відповідно до лінійних траєкторій, передбачених ст.4 Регламенту. Європейська Комісія застосовує механізм «уточнення» щорічних рівнів викидів, визначений ст. 10 Регламенту (зокрема врахування певної кількості квот на викиди парникових газів, виданих у рамках СТВ ЄС), та публікує відповідні дані, одержані за результатами уточнення.

Регламент передбачає систему гнучких можливостей для досягнення національних цілей та розподілу зусиль, зокрема: гнучкість для певних держав за допомогою квот у рамках СТВ ЄС – використовувати обмежену кількість квот СТВ для компенсації викидів у секторах розподілу зусиль, гнучкість для усіх держав шляхом використання кредитів від сектору землекористування, залучення позик, банківських операцій та переказів. На додаток до такої гнучкості Регламент запроваджує так званий резерв безпеки в обсязі до 105 мільйонів тонн CO2 еквівалента. Держави-члени, які відповідають певним критеріям щодо ВВП та викидів парникових газів, можуть отримати асигнування з резерву для компенсації викидів, що перевищують цільові показники до 2030 року.

Європейська Комісія щорічно оцінює виконання державами зобовʼязань щодо досягнення національних цілей та щорічних рівнів викидів у рамках розподілу зусиль. У разі виявлення недостатності зусиль у досягненні прогресу, держава зобов’язана подати план коригувальних дій. У 2027 та 2032 році передбачено проведення комплексної перевірки відповідності держав вимогам Регламенту, що можуть призвести до накладення штрафних санкцій на держав-членів за викиди, які перевищують їх річний розподіл.

Додатки

Регламент містить низку додатків, які визначають:

– цільові показники скорочення викидів парникових газів державами-членами ЄС у 2030 році до їх рівнів 2005 року (Додаток I);

– перелік держав-членів ЄС, які мають право на використання обмеженої кількості квот СТВ для компенсації викидів у секторах розподілу зусиль (Додаток II);

– загальний обсяг від поглинання СО2 сектором землекористування, які держави-члени ЄС можуть враховувати для забезпечення відповідності Регламенту (Додаток III);

– обсяг викидів СО2, який враховується при застосуванні механізму уточнення щорічних рівнів викидів (Додаток IV).

Основні імплементаційні акти

Рішення Комісії (ЄС) 2023/863 від 26 квітня 2023 року про встановлення сум, що відповідають 20% від загального перевиконання певними державами-членами у період з 2013 по 2020 рік відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/842 Європейського Парламенту та Ради 

http://data.europa.eu/eli/dec/2023/863/oj 

Звіт Комісії Європейському Парламенту та Раді про виконання повноважень, наданих Комісії згідно з Регламентом (ЄС) 2018/842 про обов’язкове щорічне скорочення викидів парникових газів державами-членами з 2021 по 2030 роки, що сприяє кліматичним діям для виконання зобов’язань за Паризькою угодою та внесення змін до Регламенту (ЄС) 525/2013. 16.09.2022, COM(2022) 467 final

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0467&qid=1686540615011 

Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2020/2126 від 16 грудня 2020 року про встановлення щорічних розподілів викидів державами-членами на період з 2021 по 2030 рік відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/842 Європейського Парламенту та Ради

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/1122 від 12 березня 2019 року, що доповнює Директиву 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо функціонування Реєстру ЄС

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj 

Корисні посилання

Effort sharing: Member States’ emission targets // European Commission

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets_en

Інформація станом на 12.06.2023