Регламент (ЄС) №166/2006 про запровадження Європейського реєстру викидів та переносу забруднювачів

Повна назва

Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC (consolidated text)

Регламент(ЄС) №166/2006 Європейського ПарламентутаРади від 18 січня 2006 року про запровадження Європейського реєстру викидів та переносу забруднювачів та про внесення змін до Директив Ради 91/689/ЄЕС та 96/61/ЄС (консолідована версія)

http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166

Коротка назва

E-PRTR Regulation

Регламент про Є-РВПЗ18.01.2006

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Метою регламенту є створення Європейського реєстру викидів та переносу забруднювачів (Європейський РВПЗ) для цілей імплементації Київського Протоколу про реєстри викидів та переносу забруднювачів (2003). У свою чергу, метою реєстру є сприяння участі громадськості у прийнятті рішень, що стосуються довкілля, та сприяння з охороні довкілля загалом.

Опис (Резюме)

Цим регламентом було створено загальноєвропейську електронну платформу (базу даних), де вільно доступні дані про:

  • викиди (скиди, відходи) промислових установок, 
  • перенесення відходів та забруднювачів у стічних водах від промислових установок,
  • викиди (скиди) з дифузних джерел.

Джерелом даних від промислових установок є відповідні річні звіти субʼєктів господарювання у більшості сфер економічної діяльності про їх викиди щодо 91 речовини. Поняття «викидів» є особливим для цього регламенту та включає як власне викиди в атмосферне повітря, так і скиди у водні ресурси та захоронення (видалення) відходів у землі. Перенесення відходів та забруднювачів включає дані про переміщення відходів з майданчика установки для переробки чи видалення, а також переміщення забруднюючих речовин у стічних водах, що йдуть на очисні споруди. Окрім установок, що традиційно відносять до промисловості (енергетика, виробництво металів, хімічне виробництво тощо), сфера дії регламенту поширюється на деякі підприємства (установки) у сільському господарстві. Ця система звітування про викиди функціонує окремо від статистичної звітності. Дані про дифузні джерела (наприклад, малі підприємства, сільське господарство, транспорт тощо) є результатом розрахунків/моделювання і через брак єдиних методик наразі доступні лише на національному рівні (у національних РВПЗ).

Функціонування Є-РВПЗ вимагає створення національних реєстрів та відповідних механізмів збору, верифікації та поширення інформації. Увесь обмін інформацією між державами-членами (зокрема, подання даних до Є-РВПЗ) відбувається у цифровій формі методами програмного забезпечення.

Регламент також містить положення щодо участі громадськості у створенні такого реєстру чи внесенні змін до нього. 

На практиці, функціонування Є-РВПЗ тісно пов’язане із збором та оприлюдненням даних про промислові установки та їх викиди, які підпадають під дію Директиви 75/2010/ЄС про промислові викиди (так званий Європейський реєстр промислових майданчиків). Для уникнення дублювання звітування та підтримки баз даних було створено єдиний європейський реєстр (портал) промислових викидів. У результаті Є-РВПЗ припинив своє функціонування як окремий реєстр у 2021 році. Функціонування єдиного порталу також тісно пов’язане із реалізацією вимог Директиви 2007/2/ЄС INSPIRE, зокрема для забезпечення узгодженості геоінформаційних даних про установки та майданчики.

У 2022 році Європейська Комісія запропонувала перегляд (значні зміни) Директиви 75/2010/ЄС та регламенту про Є-РВПЗ, які, у разі прийняття, розширять та вдосконалять збір та поширення даних, а також остаточно формалізують функціонування єдиного порталу про промислові викиди.

Регламент скасований (замінений) новим Регламентом (ЄС) 2024/1244, проте втратить чинність лише з 1 січня 2028 року.

Додатки

Регламент має два додатки. Додаток І містить перелік видів діяльності та порогові значення для визначення установок, які підпадають під сферу дії регламенту (відповідно, повинні подавати свої дані). Додаток ІІ включає перелік забруднюючих речовин та порогові значення для звітування щодо них (окремо для викидів у повітря, воду та землю).

Основні імплементаційні акти

Імплементаційне  рішення Комісії (ЄС) 2019/1741 від 23 вересня 2019 року про встановлення форми та періодичності даних, які мають надаватись державами-членами для цілей звітування згідно з Регламентом (ЄС) 166/2006 (повідомлено згідно з документом С(2019) 6745)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1741 

Керівні документи

Guidance Document for the implementation of the European PRTR, European Commission (2006)

Guidance Document for the implementation of the European PRTR, European Commission (2006)

E-PRTR and LCP Integrated Data Reporting portal with guidance documents and tools

https://cdr.eionet.europa.eu/help/eprtr_lcp 

Корисні посилання

Сторінка Європейської Комісії про РВПЗ:

https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/european-pollutant-release-and-transfer-register-e-prtr_en

EU Industrial Emissions Portal:

https://industry.eea.europa.eu/ 

UNECE/OECD PRTR Global Portal:

https://prtr.unece.org/ 

Guidance on Implementation of the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, United Nations (2008)

https://unece.org/DAM/env/pp/prtr/guidance/PRTR_May_2008_for_CD.pdf 

OECD Center for PRTR Data:

https://www.oecd.org/env_prtr_data/ 

Industrial Plant Data Viewer – EIPIE

https://eipie.eu/projects/ipdv/ 

Інформація станом на 12.07.2023