Регламент (ЄС) 2018/841 про включення викидів та поглинання парникових газів від землекористування, змін у землекористуванні та лісового господарства до кліматичних та енергетичних рамок до 2030 року

Повна назва

Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU

Регламент (ЄС) 2018/841 Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 2018 року про включення викидів та поглинання парникових газів від землекористування, змін у землекористуванні та лісового господарства до кліматичних та енергетичних рамок до 2030 року, а також про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 525/2013 та Рішення № 529/2013/ЄС

https://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj

Коротка назва

LULUCF Regulation

Регламент ЗЗЗЛГ

30.05.2018

Дата прийняття

Регламент

Тип документа

Мета

Регламент встановлює зобовʼязання держав-членів ЄС у секторі землекористування, змін у землекористуванні та лісового господарства (ЗЗЗЛГ) щодо досягнення цілей Паризької угоди та виконання цільового показника скорочення викидів парникових газів ЄС на період з 2021 по 2025 роки, а також правила щодо обліку викидів та поглинання парникових газів у секторі ЗЗЗЛГ та перевірки дотримання державами-членами цих зобовʼязань.

Опис (Резюме)

У квітні 2023 року до Регламенту внесені зміни, зокрема встановлено окрему ціль щодо обсягу нетто-поглинання парникових газів сектором ЗЗЗЛГ – до 2030 року вона має складати 310 мільйонів тонн CO2 еквівалента. Ця загальноєвропейська ціль має бути реалізована за допомогою національних цілей нетто-поглинання для сектору ЗЗЗЛГ. Регламент встановлює національні цілі та національні частки нетто-поглинання парникових газів у Додатку IIa. Регламент зобов’язує кожну державу-члена ЄС забезпечити, щоб обліковані викиди від ЗЗЗЛГ компенсувалися еквівалентним поглинанням парникових газів цими секторами (так зване зобовʼязання «без дебету»). 

Регламент визначає два етапи впровадження – перший охоплює 2021-2025 роки, а другий 2026-2030 роки. Вони стосуються і сфери застосування Регламенту. Регламент застосовується до викидів та поглинання парникових газів (Розділ А Додатку I), які відбуваються на територіях держав-членів:

– у період з 2021 по 2025 рік щодо категорій земель, які підлягають обліку та визначені ст. 2.1 Регламенту,

– у період з 2026 по 2030 рік щодо категорій або секторів земельної звітності, які визначені у ст. 2.2 Регламенту.

Регламент визначає загальні та спеціальні зобовʼязання держав щодо обліку викидів та поглинання парникових газів у секторі ЗЗЗЛГ. Кожна держава-член готує та веде облік, який відображає викиди та поглинання парникових газів від сектору ЗЗЗЛГ; забезпечує точність, повноту, послідовність, загальнодоступність, порівнюваність і прозорість рахунків; запобігає будь-якому подвійному обліку викидів або поглинання. Регламент встановлює спеціальні правила обліку викидів і поглинання для орних угідь, пасовищ, водно-болотних угідь та інших земель. Зокрема, стосовно лісових земель, що управляються, держави-члени повинні до 31 грудня 2018 року подати Європейській Комісії свої національні плани обліку лісового господарства, включаючи референтний рівень лісів на період з 2021 по 2025 роки. Національний план обліку лісового господарства повинен містити елементи, перелічені в Розділі B Додатку IV, і бути оприлюдненим, зокрема через Інтернет.

Регламент передбачає декілька механізмів гнучкості, що сприяють державам у досягненні їхніх цілей:

– загальна гнучкість у секторі ЗЗЗЛГ (між різними категоріями земель, між різними державами або між двома періодами дії зобов’язань (2021-2025 та 2026-2030); 

– спеціальна гнучкість у секторі ЗЗЗЛГ (встановлена щодо лісових угідь, які управляються); 

–  міжсекторальна гнучкість (передбачає можливість перерозподілу квот на викиди між сектором ЗЗЗЛГ та секторами, що охоплюються Регламентом про розподіл зусиль).

Окрім того Регламент дозволяє усім державам-членам скористатися механізмом землекористування на період 2026-2030 роки (передбачений ст.13b Регламенту), а для Фінляндії – додатковою компенсацією.

У випадку виявлення Європейською Комісією недостатності зусиль у досягненні прогресу, держава зобов’язана подати план коригувальних дій. Комісія надає висновок щодо обґрунтованості плану, а держава-член повинна максимально врахувати висновок комісії та може переглянути свій план коригувальних дій.

Регламент набув чинності 9 липня 2018 року. Він встановлює частину зобовʼязань, які мають бути виконанні державами в подальшому. Наприклад, держави-члени до 15 березня 2027 року (за період з 2021 по 2025 роки) та до 15 березня 2032 року (за період з 2026 по 2030 роки) повинні подати до Європейської Комісії звіт про дотримання вимог Регламенту, заснований на щорічних наборах даних, що містить баланс загальних викидів і загальної абсорбції за відповідний період для кожної з категорій обліку земель.

Додатки

Регламент містить низку додатків, які визначають:

– перелік парникових газів та вуглецевих пулів (Додаток I);

– мінімальні значення параметрів розміру площі, покриву крон дерев та висоти дерев (Додаток II);

– ціль ЄС та національні цілі держав-членів, які мають бути досягнуті у 2030 році (Додаток IIa);

– базовий рік або період для розрахунку верхнього ліміту на виконання статті статтею 8(2) Регламенту (Додаток III);

– вимоги до національного плану обліку лісового господарства, а також референтні рівні лісів, які мають застосовуватися державами-членами на період з 2021 по 2025 роки (Додаток IV);

– методологію та вимоги щодо значення періоду напіврозпаду для врахування в облікових рахунках (Додаток V);

– розрахунок фонових рівнів у випадку природніх порушень нормального стану (Додаток VI);

– максимальна сума компенсації, яка може бути надана в рамках гнучкості щодо лісових угідь, які управляються (Додаток VII).

Основні імплементаційні акти

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2022/996 від 14 червня 2022 року щодо правил перевірки критеріїв стійкості та зниження викидів парникових газів, а також критеріїв низького ризику непрямих змін у землекористуванні

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/807 від 13 березня 2019, що доповнює Директиву (ЄС) 2018/2001 Європейського Парламенту та Ради щодо визначення сировини з високим ризиком непрямих змін у землекористуванні, для якої спостерігається значне розширення виробничих площ на землях з високим вмістом вуглецю, а також щодо сертифікації біопалива, біорідин та палива з біомаси з низьким ризиком непрямих змін у землекористуванні

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj

Рішення № 529/2013/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 року про правила обліку викидів та поглинання парникових газів у результаті діяльності, пов’язаної із землекористуванням, змінами у землекористуванні та лісовим господарством, а також щодо інформації стосовно дій, пов’язаних із цією діяльністю

http://data.europa.eu/eli/dec/2013/529/oj

Корисні посилання

Land use and forestry regulation for 2021-2030 // European Commission

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/forests-and-agriculture/land-use-and-forestry-regulation-2021-2030en 

Інформація станом на 12.06.2023